حلال هـــــــــای صنعتی

ایزوبوتیل الکل

ایزوبوتانول چیست ترکیب شیمیایی ایزوبوتانول، یک الکل ۴ کربنه است که دارای یک گروه عاملی هیدروکسی می باشد. اکسیژن در ... ادامه مطلب