منوپروپیلین گلیکول

خواص فیزیکی و شیمیایی پروپیلن گلیکول نام آیوپاک: پروپان-۱و۲-دی اُل نام های متداول: پروپیلن گلیکول / آلفا-پروپیلن گلیکول / ۱و۲-پروپان ... ادامه مطلب
ادامه مطلب