بتائین/کوکامید وپروپیل بتائین

بتایین

کوکامیدو پروپیل بتائین ( بتایین ) این ماده در آب، اتانول و ایزو پروپانول محلول است ولی در روغن های ... ادامه مطلب